Slavní na Českodubsku


Karolina Světlá

Karolina Světlá, vlastním jménem Johana Rottová, se narodila 24. února 1830 v Praze. Roku 1852 se provdala za svého učitele Petra Mužáka a rok nato porodila dceru Boženku, jejíž kmotrou byla Božena Němcová. Boženka však po pár měsících zemřela a Johanka se ze smrti dcery nedokázala vzpamatovat. Jako terapii si zvolila psaní. Duševní činnost ji doporučil i lékař, snoubenec její sestry Žofie, dr. Podlipský. V tomto nelehkém období poznala i své později milované Podještědí, kam ji manžel odvezl na prázdniny na zotavenou. Roku 1858 vstoupila Johanka Mužáková do literatury jako Karolina Světlá prací s názvem "Dvojí probuzení" v památném prvním ročníku almanachu Máj. Ocitla se ve společnosti mládeží milovaného Vítězslava Hálka, Boženy Němcové a především Jana Nerudy. Poslední jmenovaný ji ovlivnil nejvíce. Z lásky k němu a z prožitého vnitřního dramatu čerpala až do své smrti. Zemřela 7. září 1899.

 

Petr Mužák

Petr Mužák (1821-1892) se narodil v rodině rychtáře ve Světlé pod Ještědem. Byl profesorem krasopisu a kreslení v Praze, autor několika učebnic, horlivý účastník obrozeneckého ruchu vrcholícího v revolučním roce 1848. Stal se manželem Karolíny Světlé, která ve svých dílech proslavila kraj Podještědí.
 


Bedřich Smetana

Bedřich Smetana (1824-1884), zakladatel české národní hudby, byl synem celkem zámožného otce, do jehož kulturního rozhledu patřilo i domácí muzicírování. Podle Smetany to byl on, kdo ho ve věku čtyř let zasvětil do hudebních základů. Smetana se učil na housle, zvítězil však klavír. Svůj talent prvně předvedl v šesti letech na studentské akademii v rodné Litomyšli, kde hrál předehru k Auberově Němé z Portici.  Bedřich Smetana navštívil Český Dub poprvé v roce 1859. Žila zde jeho matka a sestry Barbora a Františka Antonie. Smetana zde pobýval od 20. června do 5. července. 26. června navštívil i Liberec. 29. června se v Českém Dubě konal Smetanův klavírní koncert. Podruhé navštívil Smetana Český Dub o rok později, v době od 30. července do 4. srpna 1860. 3. srpna zde opět uspořádal koncert. S Podještědím je Bedřich Smetana spojen rovněž svojí operou "Hubička", která je dovršením spolupráce tří významných postav naší kultury: Karolíny Světlé, Elišky Krásnohorské a Bedřicha Smetany.
 


Petr Dillinger

Petr Dillinger (1899-1954), rodák z Českého Dubu, studoval v Praze na umělecko-průmyslové škole a na akademii výtvarných umění. Byl žákem prof. Maxe Pirnera a Maxe Švabinského, později studoval též u prof. Františka Kupky v Paříži. Petr Dillinger, význačný grafik a ilustrátor meziválečné éry, byl profesorem na grafickém oddělení na škole uměleckých řemesel v Brně. Po druhé světové válce přešel do Prahy na Vyšší umělecko-průmyslovou školu, kde vedl oddělení užité a knižní grafiky. Vedle každoročních výstav se Sdružením grafiků Hollar vystavoval také v mnoha evropských městech, ale i v Mexiku, Japonsku a jinde. Byl držitelem významných ocenění z mezinárodních výstav v Los Angeles a v Chicagu. Ilustroval knihy Jiráska, Nerudy, Němcové, Dostojevského, Dickense, Goetheho a dalších. V Českém Dubu můžete vidět Dillingerův rodný dům s pamětní deskou.

 

Václav Havel

Byl nejvýznamnější osobností Českodubska první poloviny 20. století Narodil se 1. 12. 1886 v domě čp. 20-I (dnes kino) na horním konci ulice říd. učitele V. Havla, kde mu byla v roce 1967 odhalena pamětní deska. Studoval na učitelském ústavu v Jičíně. Po maturitě nějaký čas učil a potom dále studoval na filozofické fakultě literární historii a národopis. Pracoval v Národním muzeu, věnoval se sběratelství všech zajímavostí lidové umělecké tvorby, zaznamenávání lidových písní a zvyků. Byl iniciátorem založení dnešního Podještědského muzea v roce 1919 a řídil ho do roku 1961. Zemřel roku 1965.

 

MUDr. et PhDr. Gustav Biedermann

Narodil se roku 1815 v Českém Dubě. Proslul nejen jako lékař, ale i jako autor filozofických spisů. Zemřel roku 1890.

 

MUDr. František Schwarz

Narodil se ve dvacátých letech 19. st. v České Dubě. Dlouho působil v Cařihradě, kde roku 1864 zemřel. Byl přítelem Karla Havlíčka Borovského a Vítězslava Hálka a vždy se hrdě hlásil ke svému rodišti, mimo jiné i tím, že si ke svému jménu připojoval přídomek "Českodubský."
 


František Josef Beneš

František Josef Beneš (1820-1888), českodubský rodák ze zdejšího "starého" zámku. Působil jako památkový konzervátor v Praze a v Čáslavi. Zabýval se archeologií, pracoval jako kustod archeologických sbírek Národního muzea. Získal si značné zásluhy o ochranu uměleckých památek a historických pamětihodností. Zemřel roku 1888.

 

Josef Huttary

Josef Huttary (1842-1890), českodubský rodák a významný český malíř, žák Jaroslava Čermáka, působil na pražské Akademii výtvarných umění. Získal si značnou oblibu jako portrétista a malíř námětů z Dalmácie a Černé Hory.

 

Hynek Sluka

Narodil se roku 1911 v Jiříčkově. Získal velké zásluhy na hudebním poli. Nadání, získané v rodinném prostředí, jej provázelo od vstupu do vojenské hudební školy a bylo živnou půdou pro jeho činnost v hudbě Hradní stráže, pro jeho pedagogickou, skladatelskou a dirigentskou práci i ve funkci velitele Vojenské hudební školy v Praze, velitele Ústřední hudby ČSLA a posléze hlavního inspektora vojenských hudeb v ČSSR. Vyznamenání Za zásluhy o obranu vlasti a další vysoká ocenění byla uznáním jeho celoživotního úsilí, které výrazně přispělo k vysoké úrovni našich vojenských hudebních těles a získalo jim mezinárodní uznání. Zemřel roku 1971.

 

Rudolf Jíra

Narodil se ve Všelibicích. Působil jako učitel a později jako ředitel ZDŠ v České Lípě. Úspěšně se věnoval regionální historii a publikoval řadu prací o dějinách Českodubska.

 

Bohuslav Mařan

Narodil se roku 1898 v Českém Dubě. Byl akademik, vědecký sekretář Československé akademie zemědělských věd a laureát státní ceny (1953), jehož hlavním oborem vědecké působnosti bylo lesnické půdoznalství, biochemie a zemědělsko-lesnické meliorace. Zemřel v roce 1962.
 


RNDr. František Prokop

Narodil se roku 1908 v Hořeních Pasekách. Působil jako středoškolský profesor a později jako vedoucí pracovník v oboru geologie. V roce 1954 mu byla udělena Státní cena za průzkum geologických podmínek soustavy vltavských přehrad. Dále byl nositelem vyznamenání Za výstavbu.
 


Václav Kunst

Narodil se roku 1887 v Českém Dubě a po studiích na reálce v Mladé Boleslavi a na učitelském ústavě v Jičíně působil celý život na obecných školách. V roce 1945 se po osvobození vrátil do Českého Dubu, kde byl až do roku 1950 ředitelem školy a spravoval i základní zemědělskou školu, na níž též učil. Do života města se zapsal výrazně svou veřejnou činností v řadě funkcí. Působil mj. i jako správce Podještědského muzea. Jemu vděčí Český Dub za pečlivé kronikářské zápisy v pamětních knihách města, které zpracoval pro celé půlstoletí od roku 1920 do roku 1972.

 

PhDr. Tomáš Edel

Tomáš Edel se narodil 3. října roku 1951. Vyrůstal v Praze na Malé Straně, později vystudoval národopis a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Následně prošel celou řadou zaměstnání, byl dělníkem, učitelem dějepisu, pracovníkem Národního muzea a technikem v Divadle Járy Cimrmana. Do Českého Dubu přišel v roce 1985 a stal se ředitelem Podještědského muzea, kde působil 25 let. V roce 1991 odkryl rozsáhlé stavební pozůstatky pozdně románské johanitské komendy. Věnoval se dějinám johanitského řádu, středověké šablonové malbě, problematice lidové architektury a historii Podještědí. Po dlouholetém studiu dobových pramenů, terénním mapování a střádání cenných informací od místních starousedlíků uspořádal a vydal soupis hmotných památek Českodubska. Je autorem monografií Interiér a nábytek vesnického domu Podještědí v 16.-19. století, Příběh ztraceného kláštera blahoslavené Zdislavy, Příběh gotické šablony, Příběh johanitského komtura řečeného Dalimil, Českodubsko v památkách 12. - 20. století, Legionáři z Českodubska a Podještědí v Hitlerově třetí říši. Zemřel 26. dubna 2010.