Památky v Českém Dubu


Radnice

O vybudování renesanční radnice s osmibokou věží se zasloužil v první polovině 60. let 16. století Jan z Oprštorfu. Dnešní vzhled získala za přestavby v roce 1907, kdy vznikla přístavba s obřadní síní a nový vstup. Sídlí zde městský úřad.

 

Mariánský sloup

Barokní mariánský sloup byl do středu náměstí umístěn v r. 1723. Upomíná na předchozí morové rány. Hlavní sochu Matky boží obklopují světci sv. Florián, sv. Jan Nepomucký, sv. František a sv. Roch, patron města. Letopočty připomínají opravy památky.

 

Městské hradby

Zachované městské hradby z lomového kamene, hrubě opracovaného pískovce a opuky pocházejí z 80. let 15. století. Z jihu střežila přístup brána s padacím mostem, na jihozápadní straně jsou hradby podepřeny mohutnými opěrnými pilíři, rovněž tak před kaplí sv. Jana. Značná část opevnění se dochovala poblíž kostela sv. Ducha a u středověké hlásky v Komenského ulici. Čtvercová hláska z opuky a pískovce nepochází z předhusitské doby, v 16. století bývala šatlavou. Od r. 1905 je hláska spojena s Heleniným zámečkem, secesní budovu nechala postavit Helena von Schmitt, dcera textilního podnikatele.

 

 

Johanitská komenda

Klášter řádu johanitů z poloviny 13. století představuje patrový komplex kamenných románsko-gotických budov, objevených v r. 1991. Dodnes se zachoval vstupní sál se třemi křížovými klenbami a dvěma okénky. V sousední místnosti najdeme středověké stavební články, připojena je o málo starší čtvercová věžovitá stavba s přízemní kaplí sv. Jana Křtitele s drobným polygonálním presbytářem. Komenda zanikla v r. 1429 a přešla do šlechtických rukou. Přestavěna byla na gotický hrad a renesanční zámek, který v r. 1858 vyhořel. Zachovalo se pouze jeho východní křídlo s prostory původního konventu a 80 m dlouhou podzemní únikovou chodbou.

 

 

Podještědské muzeum

Tuto historizující budovu postavil v roce 1881 podnikatel Franz von Schmitt pro svoji dceru provdanou za Konráda Blaschka. Do dnešní podoby byla vila upravena v roce 1906 a majitelé ji obývali do roku 1945. Rok poté zde zahájilo svou činnost Podještědské muzeum. Pamětní deska připomíná zakladatele a prvního ředitele muzea Václava Havla. Interiér muzea, dobový nábytek, obrazy a knihy, vyvolávají atmosféru 19. století. Expozice Národní obrození, Karolína Světlá a Podještědí připomíná českou spisovatelku.
Svébytné výstavy tvoří vybavení židovské modlitebny, šablonová malba na gotickém nábytku z konce patnáctého století, původní vybavení vesnické školy a také Kabinet grafiky místního rodáka Petra Dillingera. Samostatnou expozici tvoří prostory johanitského kláštera. V areálu muzea se vedle parku s altánem nachází dřevěný kuželník a rumpálová studna ze dvora v Družcově. Příležitostně se zde konají koncerty. Muzeum je otevřeno od dubna do září, jinak na přání návštěvníků.

 

 

Schmittův zámek, zámecký park

Honosný zámek v novoklasicistním stylu si nechal v r. 1874 podle projektu G. Sachera vystavět podnikatel Franz von Schmitt. Zvláště cenné jsou interiéry se štukovými a dřevem obkládanými stropy. Přidružené zahradě dal na konci 19. století podobu anglického parku zahradní architekt evropského významu Eduard Petzold. Park, kde převažují listnaté stromy, měl být původně doplněn plastikami, umístěno bylo pouze jezírko s vodotryskem. V současné době slouží budova jako domov důchodců.

 

 

Kostel sv. Ducha

Pozdně románský kostel sv. Ducha vznikl s johanitskou komendou v polovině 13. století. Kolem kostela se rozkládal hřbitov, do špitálu při severní stěně docházela příležitostně léčit sv. Zdislava. V 80. letech 15. století zničil kostel požár, nová stavba Konráda Pflügera byla dokončena v r. 1490. Právě z této doby pochází zde objevená skříň malovaná šablonami či rytina hlavy malomocného na nároží čtvercové věže. Nad hlavním vstupem je umístěn kovový erb Rohanů. Baldachýnový portál s původními dveřmi v presbytáři pochází z roku 1530, oltáře jsou z konce 18. století a varhany z r. 1892.

 

Kostel Nejsvětější Trojice

Jednolodní raně barokní kostel Nejsvětější Trojice byl postaven v 70. letech 16. století. Vnitřní vybavení pochází z počátku 17. století, nad vstupem je kruchta s varhanami z r. 1897. Hřbitovní kaple byla postavena na počátku 18. století. Uprostřed hřbitova je novorenesanční hrobka rodiny Schmittovy z r. 1873.