Z historie muzea ...


PODJEŠTĚDSKÉ MUZEUM V ČESKÉM DUBU
Historie muzea

V srpnu roku 1914 uspořádala skupina místních nadšenců v čele s mladým učitelem Václavem Havlem v Českém Dubu národopisnou výstavu, která byla na počátku úvah o zřízení regionálně zaměřeného českodubského muzea. K realizaci uvedené myšlenky však mohlo dojít teprve s delším časovým odstupem, způsobeným první světovou válkou.
*
Karolína SvětláMuzeum v Českém Dubu bylo oficiálně založeno na podzim roku 1919, zpřístupněno veřejnosti bylo roku 1921. Zakladatelem a prvním ředitelem muzea se stal Václav Havel (řed. v l. 1919-1961), kterému se v následujících čtyřiceti letech podařilo vybudovat rozsáhlé muzejní sbírky, zejm. národopisné a historické. Významným Havlovým přínosem muzeu bylo také získání literární pozůstalosti spisovatelky Karoliny Světlé.

*
Aby zachránil českodubské muzejní sbírky před záborem a zničením, nechal je na podzim roku 1938, v souvislosti s okupací Českého Dubu, který byl součástí Sudet, odvézt  do českého vnitrozemí. Druhou světovou válku sbírky přečkaly rozděleny v několika objektech na Turnovsku a Mnichovohradišťsku.
*
Zpátky do Českého Dubu byly sbírky převezeny v roce 1945. Na základě iniciativy Václava Havla byly instalovány do nově uvolněné vily po rodině českodubského textilního průmyslníka Blaschky, v níž sídlí Podještědské muzeum dodnes. Poprvé ve své historii tak českodubské muzem získalo vlastní budovu, určenou výhradně k muzejním účelům. Do té doby byly sbírky zpřístupňovány roztříštěně v několika pronajatých prostorách na Českodubsku. Pro veřejnost bylo muzeum znovuotevřeno 14. července 1946.
*
Na vývoji a směřování muzea v Českém Dubu se významně podíleli i někteří jeho další ředitelé, zejm. František Formáček (řed. v l. 1971–1980), který rozsáhlé sbírky systematizoval, a PhDr. Tomáš Edel (řed. v l. 1985–2010), který zdejší muzeum a potažmo i město Český Dub proslavil zejm. svým objevem domněle zaniklé johanitské komendy (obj. v  r. 1991), která dnes tvoří významnou součást muzejních expozic.

                                    Václav Havel, zakladatel a první ředitel muzeaTomáš Edel - ředitel muzea v l. 1985 - 2010

 
Budova muzea – tzv. Blaschkova vila

Podještědské muzeum v Českém Dubu je umístěno v architektonicky velmi hodnotném objektu neorenesanční vily, upravené ve stylu historizující secese, kterou nechal v l. 1880-1881 vystavět významný českodubský textilní průmyslník Franz von Schmitt pro svého zetě a budoucího firemního nástupce Konrada Blaschku. Interiér vily byl přestavěn v roce 1906 podle projektu vídeňského architekta Wilhelma Klingerbergera, který do původní neorenesanční budovy vložil monumentální secesní halový prostor s mohutným schodištěm a ochozem, osvětlený dominantním francouzským oknem.
*

Kromě několika dochovaných unikátních historických místností, typických zejm. svým dřevěným obložením, se dodnes zachovala také velká část původního vnitřního vybavení vily.


Muzejní sbírky
 
Národopisná výstava 1914Kromě původního mobiliáře objektu tzv. Blaschkovy vily a historických sbírek souvisejících s rodinami českodubských podnikatelů Schmittů a Blaschků, tvoří rozsáhlý  muzejní fond, vybudovaný v průběhu téměř stoleté existence muzea, sbírky národopisné, zaměřené na oblast Podještědí (mj. nábytek, nádobí, kroje a výšivky, malby na skle, zemědělské a řemeslné nástroje), historické (historie lokality, významné osobnosti Českodubska, místní judaika), mineralogické, geologické a paleologické (mj. Fendrychova mineralogická sbírka s velkou geologickou mapou), archeologické (mj. Loudova archeologická sbírka a sbírka nálezů z výzkumu českodubské johanitské komendy a jejího bezprostředního okolí), přírodovědné (mj. Holubův herbář a sbírka motýlů) a mnohé další.
*
Petr Dillinger - Pohled na Český DubK nejvýznamnějším součástem sbírkového fondu patří také sbírky literární a umělecké, zejm. soubor pozůstalosti spisovatelky Karoliny Světlé, který je jedním z nejobsáhlejších literárně historických souborů v České republice, a pozůstalosti dalších významných osobností spjatých s Českým Dubem, např. spisovatele Františka Křeliny, malíře a grafika Petra Dillingera či zakladatele českodubského muzea a lidového sběratele Václava Havla.

*
Nedílnou součástí muzejních sbírek je též obsáhlá muzejní knihovna s cca 5000 svazky, která obsahuje i staré tisky z 16. až 19. století.